0 میلی متر در سال
متوسط بارندگی
0هزار هکتار
مساحت جنگل های استان
0 هزار تن
تولید دانه های روغنی کلزا
0 دشت بزرگ
دشت های استان
55%
سرعت رقبا