1- طرح توجیهی یا طرح توسعه

2- فرم تکمیل شده مشخصات متقاضی و خلاصه طرح

3- مجوزهای لازم ( جواز تاسیس, موافقت اصولی پروانه بهربرداری جوازکسب

4- ارائه آخرین لیست بیمه(جهت طرحهای توسعه

5- مدارک شخصی الف : اشخاص حقوقی : اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات, آخرین صورتهای مالی یاترازنانه (صرفا جهت طرحهای توسعه ب: اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه

6- مدارک مورد نیاز محل اجرای طرح( سند مالکیت, دفترچه قرارداد شهرک صنعتی و اجاره نامه

7- سایر مدارک ( جهت طرحهای خاص) به تناسب نوع طرح از قبیل مجوز آب , برق, محیط زیست,و...

- معرفی فرصت های مناسب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- مشاوره و راهنمایی در زمینه سرمایه گذاری در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی
- پاسخ گویی به مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و ارائه راهکارهای عملیاتی 
انجام مکاتبات و هماهنگی لازم در خصوص پیگیری از مراجع ذیربط درون و برون استانی
- حل و فصل مشکلات قانونی سرمایه گذاران
- پیگیری ویژه جهت صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی جهت سرمایه گذاران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور
- اطلاع رسانی مستمر، صحیح و به موقع از قوانین، مقررات، ضوابط سرمایه گذاری

در این مرحله متقاضی باید جهت ارائه درخواست سرمایه گذاری به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و در صورتی که طرح درخواستی نیاز به مجوز داشته باشد مراحل صدور مجوز را طی نماید.