کشاورزی

معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه کشاورزی
0 هزار تن
تولید دانه های روغنی کلزا

0 +

جاذبه های گردشگری
پیشنهاد ویژه توسط PIXFORT

حوزه کشاورزی استان

این تنها یک متن برای این دمو منحصر به فرد بوده و شما می‌توانید هنگام استفاده از این قالب آن را با متنی دیگر جایگزین کنید.

0هزار هکتار
مساحت جنگل های استان
0 میلی متر در سال
متوسط بارندگی
0 دشت بزرگ
دشت های استان
0 میلیون هکتار
مساحت کل مراتع
وضعیت اراضی استان
0 هزار هکتار
کل اراضی قابل کشت
0 هزار هکتار
اراضی آبی
0 هزار هکتار
اراضی دیم